English

Ang Magagandang Panaginip, Walang Karugtong, Walang Katapusan. Kaya Dapat, Hindi Dinudugtungan, Para Habambuhay Na Lang Na Maging Isang Napakagandang Panaginip.

Ang Magagandang Panaginip, Walang Karugtong, Walang Katapusan. Kaya Dapat, Hindi Dinudugtungan, Para Habambuhay Na Lang Na Maging Isang Napakagandang Panaginip.
Ang Magagandang Panaginip, Walang Karugtong, Walang Katapusan. Kaya Dapat, Hindi Dinudugtungan, Para Habambuhay Na Lang Na Maging Isang Napakagandang Panaginip.
Next : …the Day Had Been Both Unprofitable

Related Life Quotes

Related Life Quotes by Tags

Send Quote To Your Friend